Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Hemþehrimiz Durmuþ Hocaoðlunu Kaybettik...
Büyük düþünür, fikir adamý, büyük vatansever, Marmara Üniversitesi Öðretim Üyesi Durmuþ Hocaoðlu, 23 Ekim 2010 günü gece yarýsýna yakýn geçirdiði kalp krizi sonucu vefat etmiþtir. Merhumun cenazesi 24.10.2010 Pazar günü Bostancý Kuloðlu Camii'nden Ýkindi namazýný müteakiben kaldýrýlacaktýr.Allah mekanýný cennet eylesin.
1948 yýlýnda Bayburt' erikdibi (paynýk) köyünde  dünyaya gelen Durmuþ Hocaoðlu, 1974 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi'nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yýlýnda mühendislik mesleðini terk etti ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eðitim Fakültesi Fizik bölümüne öðretim görevlisi olarak girdi. O tarihten sonra felsefede master ve doktora yaptý. Fizik alanýnda master yaptý, doktorasýný tez aþamasýnda býraktý. Son olarak Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde öðretim üyesi olarak görev yapan Durmuþ Hocaoðlu, bilim ve fizik felsefesi, tarih felsefesi, siyaset felsefesi, din ve laiklik konularýnda da makaleler kaleme aldý. Muhtelif akademik toplantýlara katýlarak tebliðler sundu ve teblið kritikçiliði yaptý. Birçok gazete ve dergide yazarlýðýn yaný sýra yayýmlanmýþ üç kitabý bulunuyor.


Tarih : 26.10.2010 - 08:57Duyurular

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET