Çamlýbel

Anket

Bayburt Firma Rehberi Yapýlmalýmý ?

  
  
  


Email Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :


Baþkan,ýmýz Milletvekili aday adayý oldu..
(BAYSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Salim Arslanhan, Ak Parti'den Bayburt Milletvekili aday adaylýðýný düzenlediði bir toplantýsýyla açýkladý.

Bayburt Yönetici Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (BAYSÝAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Salim Arslanhan, Ak Parti'den Bayburt Milletvekili aday adaylýðýný düzenlediði bir toplantýsýyla açýkladý. Ak Parti Bayburt Ýl Baþkaný Yusuf Elçi’nin de katýldýðý basýn toplantýsýnda aday adaylýðýný deðerlendiren Arslanhan, “Bir ilin olmazsa olmazlarýndan biri olan siyaset anlayýþýnýn daha verimli ve daha etkin bir çerçeve kazanmasý açýsýndan karþýnýzdayýz.” dedi. 

Ak Parti’den milletvekili aday adayý olan BAYSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Arslanhan, Ak Parti Bayburt il Baþkanlýðý’nda düzenlediði basýn toplantýsýnda siyasete atýlma nedenini “Yüzümüzü Bayburt’a döndük. Bundan sonra da devletimizin yüzünün Bayburt’a dönmesi için etkin siyaset yapýlmasý gerektiðine karar verdik. Bayburt’un kalkýnmasý için bu aþamadan sonra yapýlmasý gereken þey siyasetin lokomotif görevi yapmasý lazým. Siyasete atýlma kararýmýn gerçek nedeni de budur.” sözleriyle ifade etti.

12 Haziran’da yapýlacak olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nin ardýndan, Bayburt için çalýþmaya devam edeceðini de idile getiren Arslanhan, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi:

“13 Haziran’dan sonra da beraberiz”

“Bayburt geçmiþten bu güne birçok medeniyete, kültür ve ticaret merkezi olmuþ bir ildir. Bizler de yaþadýðýmýz bu çaðda, doðup büyüdüðümüz bu topraklara vefa borcumuzu hepimizin malumudur, yatýrýmlarýmýza devam ederek ödüyoruz. Bir ilin olmazsa olmazlarýndan biri olan siyaset anlayýþýnýn daha verimli ve daha etkin bir çerçeve kazanmasý açýsýndan karþýnýzdayýz. Bizler iþ adamý kardeþlerimizle bir araya geldik. Yaptýðýmýz toplantýda, yüzümüzü Bayburt’a döndük. Bundan sonra da devletimizin yüzünün Bayburt’a daha verimli dönmesi için etkin siyaset yapýlmasý gerektiðine karar verdik. Þunu da net olarak belirtmek gerekirse, bizler 13 Haziran’dan sonra da buradayýz. Çalýþanlarýmýzla, muhtarlarýmýzla, köylülerimizle beraber yaþamaya ve çalýþmaya devam edeceðiz.”

“Ýlimizin kalkýnmasýnýn yolu, etkin siyasetten geçer”

"Ekonomik kalkýnma anlamýnda ilimizin öncelikleri arasýnda yer alan tarým ve hayvancýlýk alanýnda çaðýn geliþmiþ teknolojilerini de kullanarak Kardelen Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesi’ni kurduk. 2012 yýlýnýn 2. yarýsýnda ise Organize Sanayi'de süt iþletme fabrikamýzý kuracaðýz. Ayrýca bir müjde olarak da algýlanmasý açýsýndan beþ iþ adamýmýzla ilimizde 4 yýldýzlý bir oteli de yapma kararý aldýk. Þunu da belirtmeden geçemeyeceðim. Arslanhan ailesi olarak, yaptýðýmýz yatýrýmlar devam ediyor; 2011 yýlýnda yem fabrikamýzý hayata geçireceðiz. Aile olarak yatýrýmlarýmýz devam ediyor. Bundan sonrada ilimizin kalkýnmasýnýn siyasi olarak etkin olmaktan geçtiði olmazsa olmaz bir gerçek."

“Havaalaný için Baþbakan’dan söz aldýk”

“Gümüþhane Dernekler Federasyonu Baþkaný ile almýþ olduðumuz karar doðrultusunda, Baþbakanýmýzýn katýlmýþ olduðu gecede, Köse ve Bayburt arasýnda ki havaalanýnýn gerçekleþmesi için Baþbakanýmýzdan söz aldýk. Yine Sayýn Baþbakanýmýzýn yakýn tarihte Kop Tüneli ile ilgili çalýþmalarýn hýzlandýrýlacaðý yönündeki talimatýný Bayburt gecesine katýlan Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek ifade etmiþtir."

“Halkýmýz, mevcut adaylara projelerini sorsunlar”

“Benim Bayburtlu vatandaþlardan özel isteðim aday adayý olan arkadaþlarýmýza Bayburt için projelerini lütfen sorsunlar. Ýlimizin kalkýnmasý için bu çok önemli. Artýk devletin fabrika yapma dönemi bitmiþtir. Çünkü devletin yapacaðý þeyler altyapýya yönelik þeyler. Geriye kalanlarý biz Bayburtlular halledeceðiz. Ben Bayburt’u karþýlýksýz seven biri olarak, Bayburt’un kalkýnmasý için bu aþamadan sonra yapýlmasý gereken þeyin siyasetin lokomotif görevi yapmasý gerektiðini düþünüyorum. Siyasete atýlma kararýmýn gerçek nedeni de budur.”

 Kaynak :

Tarih : 25.03.2011 - 03:09Duyurular

zet Ak [+]


 
  Tasarım : Bayburt.NET